Zgodność i audyt

Zgodność z przepisami prawnymi opisuje cel, jaki organizacja chciałaby osiągnąć , aby zapewnić, że jest ona świadoma odpowiednich przepisów i regulacji i podejmuje działania mające na celu ich przestrzeganie. GaInside jest oprogramowaniem pozwalającym na wspieranie całościowych procesów związanych ze zgodnością oraz jest częścią zintegrowanego systemu kontroli nad działalnością organizacji:

Zgodność i audyt

planowanie roczne w oparciu o ryzyko

harmonogram audytów

elektroniczne pozwolenia na pracę

zarządzanie audytami

raportowanie wyników projektów audytowych

raportowanie audytów

rejestracja czasu

zalecenia i podejmowanie działań

 • Pozwala określić wszelkie ryzyko związane ze zgodnością biznesową podczas planowania działalności
 • Pozwala podzielić, które procesy mają być audytowane, kiedy, przez którego audytora, określić dzień oraz godzinę
 • Upraszcza procesy związane z dokumentacją audytową oraz przeglądem – dokumenty rejestrujące wszystkie dane audytowe
 • Zapewnia kompleksowe funkcje do zarządzania kompletnym cyklem życia audytu, umożliwiając łatwe śledzenie
 • Narzędzie umożliwiające raportowanie wyników projektu audytowego: status, zgodność i inne parametry
 • Narzędzie pozwalające na raportowanie procesów audytowych
 • pozwala rejestrować czas poświęcony na audyt zgodności
 • moduł pozwala na umieszczanie zaleceń i podejmowanie działań.

Szablony audytów

audyt oparty na ryzyku

audyt zgodności z przepisami

audyt przypadków oszustwa

audyt informatyczny

audyt sprzedawców

audyt projektów

Szablony pomagające zespołom audytu wewnętrznego planować i rejestrować główne elementy konieczne do przeglądu ich ogólnych biznesowych środków kontrolnych oraz głównych elementów:

 • Pozwala na koncentrację na nieodłącznym ryzyku związanym z działaniami oraz systemem oraz zapewnia, że kierownictwo zarządza ryzykiem na jego zdefiniowanym akceptowanym poziomie. Pozwala, aby audyt wewnętrzny stanowił zapewnienie dla zarządu, że procesy związane z zarządzaniem ryzykiem są skuteczne w odniesieniu do akceptowanego poziomu ryzyka
 • Moduł pozwala na kompleksowy przegląd przestrzegania wytycznych regulacyjnych przez spółkę pozwala na rejestrację oszustw wykrytych podczas audytu
 • Pozwala na zbadanie zarządczych środków kontrolnych w infrastrukturze technologii informatycznej (IT) pozwala ocenić jakość sprzedawców
 • Pomaga ocenić bieżący stan projektu oraz informuje, czy procesy związane z zarządzaniem projektem są przestrzegane.

Monitorowanie
bieżącego ryzyka

zintegrowane narzędzie do raportowania wypadków

zintegrowane narzędzie do raportowania strat

zintegrowany monitoring problemów stwierdzonych podczas audytu

Kontrola monitorowania ryzyka jako proces śledzenia zidentyfikowanego ryzyka, monitorowania ryzyka oraz identyfikacji nowego ryzyka, zapewniając wykonanie planów ryzyka oraz oceniając ich skuteczność w redukcji ryzyka:

 • Raportowanie przy użyciu dających się skonfigurować raportów i paneli kontrolnych wraz ze szczegółowymi mapami ryzyka, trendami ryzyka, głównym ryzykiem oraz przeglądem ryzyka i wszelkimi istotnymi szczegółami dotyczącymi zdarzeń
 • Raportowanie przy użyciu dających się skonfigurować raportów i paneli kontrolnych wraz ze szczegółowymi mapami ryzyka, trendami ryzyka, głównym ryzykiem oraz przeglądem ryzyka i wszelkimi istotnymi szczegółami dotyczącymi strat wyrażonych w walutach, inne środki
 • Raportowanie przy użyciu dających się skonfigurować raportów i paneli kontrolnych wraz ze szczegółowymi mapami ryzyka w celu kontroli wewnętrznych problemów twierdzonych podczas audytu – odpowiedniość, wdrażanie oraz wyniki w odniesieniu do środków kontroli ryzyka w ramach wszystkich aspektów działalności spółki.

Wszechstronne i elastyczne
raportowanie ryzyka

ocena ryzyka w podziale na strukturę spółki

mapa ryzyka w podziale na strukturę spółki

Kompleksowe narzędzie do raportowania ryzyka w podziale na strukturę spółki na różne sposoby:

 • Pozwala na przedstawienie oceny ryzyka wyrażonej procentowo, liczbowo lub słownie w podziale na strukturę spółki, linię biznesową, dział, podmiot operacyjny, produkt, inną strukturę
 • Pozwala na przedstawienie mapy ryzyka w formie diagramu w podziale na strukturę spółki jako linię biznesową, dział, jednostkę operacyjną, produkt, inną strukturę.

Ryzyko związane ze zgodnością
z przepisami prawnymi

elastyczna definicja ryzyka związanego ze zgodnością
z przepisami prawnymi

ryzyko związane z przepisami prawnymi w powiązaniu
ze Strukturą Spółki

ocena ryzyka związanego z przepisami prawnymi

Zgodność z przepisami prawnymi opisuje cel, jaki organizacja chciałaby osiągnąć , aby zapewnić, że jest ona świadoma odpowiednich przepisów i regulacji i podejmuje działania mające na celu ich przestrzeganie:

 • Ryzyko, że zmiana w prawie lub regulacjach i stotnie wpłynie na bezpieczeństwo, spółkę, sektor lub rynek. Zmiana prawa lub regulacji dokonana przez organ rządowy lub regulacyjny może zwiększyć koszty działalności biznesowej, zmniejszyć atrakcyjność inwestycji i/lub zmienić konkurencyjność środowiska
 • Pozwala na zajęcie się różnego rodzaju ryzykiem zidentyfikowanym podczas badania struktury spółki jako linii biznesowej, działu, jednostki operacyjnej, produktu, innej struktury
 • Pozwala na przedstawienie oceny ryzyka procentowo, liczbowo lub słownie jako konsekwencję braku dostosowania do regulacji

Ryzyko związane
z ciągłością biznesu

Ryzyko związane z ciągłością biznesu
w powiązaniu ze Strukturą Spółki

Ocena ryzyka związanego z ciągłością biznesu
w podziale na Strukturę Spółki

Planowanie ciągłości biznesu
w podziale na Strukturę Spółki

Raportowanie ciągłości biznesu
w podziale na Strukturę Spółki

Zarządzanie ryzykiem związanym z ciągłością biznesu jest procesem identyfikującym potencjalny wpływ zagrażający organizacji w przyszłości i stanowiący ramę dla prężności i możliwości skutecznej reakcji zabezpieczającej interesy kluczowych interesariuszy, reputację, markę oraz działania związane z tworzeniem wartości pozwala na przedstawienie ryzyka w podziale na Strukturę Spółki:

 • Zniszczenie mienia przez pożar, powódź lub trzęsienie ziemi
 • Wstrzymanie pracy większości pracowników w związku z chorobą, strajkiem, przestojem w transporcie
 • Narażenie pracowników i mienia na ryzyko w związku z działalnością terrorystyczną i zagrożeniami
 • Niemożność organizacji do przetwarzania pracy w wyniku utraty systemów, sieci lub bankructwo głównych dostawców
 • Pozwala na ocenę ryzyka w podziale na Strukturę Spółki, to jest linię biznesową, dział, jednostkę operacyjną, produkt lub inną strukturę
 • Pozwala na zaplanowanie ryzyka w podziale na Strukturę Spółki, to jest linię biznesową, dział, jednostkę operacyjną, produkt lub inną strukturę
 • Pozwala na przedstawienie ryzyka w podziale na Strukturę Spółki, to jest linię biznesową, dział, jednostkę operacyjną, produkt lub inną strukturę

BT&A Audyt Wewnętrzny Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, Concept Tower 00-844 Warszawa, PL
Telefon: +48 22 379 70 32, +48 601 951 001, email: michal.kozlowski@btagroup.pl