Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie Ryzykiem GaInside – stanowi elastyczną strukturę do dokumentowania i oceny ryzyka w całej organizacji. Poprzez ciągłą integrację z innymi modułami GaInside: Zarządzanie i zgodność, Państwa organizacja uzyskuje wyjątkowe narzędzie do raportowania narażenia na istniejące ryzyko. Główne jego funkcje obejmują:

Biblioteka ryzyka

elastyczna definicja biblioteki ryzyka

ryzyko związane z elementami Struktury Spółki

połączenie ryzyka a cele spółki

Zbiór różnego rodzaju ryzyka potencjalnie wpływającego na spółkę - ocena identyfikująca znaczące zagrożenia, które należy pisemnie rejestrować oraz środki konieczne do kontroli ryzyka:

 • GaInside pozwala na definiowanie i opisywanie ryzyka wpływającego na Państwa organizację. Ta elastyczność pomoże Państwu zapewnić, aby rejestr ryzyka najdokładniej odzwierciedlał potrzeby organizacji. Aby osiągnąć skuteczność dl najczęściej występującego ryzyka, można wykorzystać wstępnie zdefiniowany rejestr ryzyka w ramach systemu.
 • GaInside posiada wyjątkową funkcjonalność pozwalającą połączyć każde ryzyko z Państwa spółką: podmiotem prawnym, działem, systemem informatycznym, lokalizacją, itp. W ten sposób otrzymają Państwo bardzo dokładną mapę, która zwiększy skuteczność i efektywność procesów zarządzania ryzykiem.
 • Ponadto, GaInside pozwala na łączenie ryzyka z celami Państwa spółki. Daje to możliwość stałego raportowania narażenia na ryzyko w porównaniu z tymi celami.

Ocena ryzyka

elastyczna definicja parametrów oceny ryzyka

podsumowanie oceny ryzyka w podziale
na elementy Struktury Spółki

Ocena środków ilościowych i/lub jakościowych w celu określenia poziomu ryzyka związanego z danym zagrożeniem. Ten proces określa prawdopodobieństwo oraz wagę niepożądanego zdarznia, które może wynikać z zagrożenia:

 • Parametry opisujące ryzyko (np. kredytowe, operacyjne, marketingowe, związane z płynnością, koncentracji) jako: ryzyko kredytowe – ocena wykonawcy, zaangażowanie kredytu podczas sprzedaży, czas, sytuacja na rynku; operacyjne – wydajność procesów wewnętrznych, stabilność systemu informatycznego, oszustwa; marketingowe – stopa procentowa FX mająca wpływ na Państwa działalność; koncentracji – % największych dostawców i klientów w stosunku do wszyskich dostawców i klientów
 • Ocena ryzyka w porównaniu do skali różnego ryzyka przy użyciu dającego się skonfigurować wpływu oraz skali prawdopodobieństwa, jak również zaawansowanego przepływu pracy w celu zapewnienia prawidłowego gromadzenia danych oraz zatwierdzania przez kierownictwo, jak również zarządzania planami działań
 • Ocena ilościowa oraz analiza scenariuszy wynikająca z możliwości zaawansowanych obliczeń

Monitorowanie
bieżącego ryzyka

zintegrowane narzędzie do raportowania wypadków

zintegrowane narzędzie do raportowania strat

zintegrowany monitoring problemów stwierdzonych podczas audytu

Kontrola monitorowania ryzyka jako proces śledzenia zidentyfikowanego ryzyka, monitorowania ryzyka oraz identyfikacji nowego ryzyka, zapewniając wykonanie planów ryzyka oraz oceniając ich skuteczność w redukcji ryzyka:

 • Raportowanie przy użyciu dających się skonfigurować raportów i paneli kontrolnych wraz ze szczegółowymi mapami ryzyka, trendami ryzyka, głównym ryzykiem oraz przeglądem ryzyka i wszelkimi istotnymi szczegółami dotyczącymi zdarzeń
 • Raportowanie przy użyciu dających się skonfigurować raportów i paneli kontrolnych wraz ze szczegółowymi mapami ryzyka, trendami ryzyka, głównym ryzykiem oraz przeglądem ryzyka i wszelkimi istotnymi szczegółami dotyczącymi strat wyrażonych w walutach, inne środki
 • Raportowanie przy użyciu dających się skonfigurować raportów i paneli kontrolnych wraz ze szczegółowymi mapami ryzyka w celu kontroli wewnętrznych problemów twierdzonych podczas audytu – odpowiedniość, wdrażanie oraz wyniki w odniesieniu do środków kontroli ryzyka w ramach wszystkich aspektów działalności spółki.

Wszechstronne i elastyczne
raportowanie ryzyka

ocena ryzyka w podziale na strukturę spółki

mapa ryzyka w podziale na strukturę spółki

Kompleksowe narzędzie do raportowania ryzyka w podziale na strukturę spółki na różne sposoby:

 • Pozwala na przedstawienie oceny ryzyka wyrażonej procentowo, liczbowo lub słownie w podziale na strukturę spółki, linię biznesową, dział, podmiot operacyjny, produkt, inną strukturę
 • Pozwala na przedstawienie mapy ryzyka w formie diagramu w podziale na strukturę spółki jako linię biznesową, dział, jednostkę operacyjną, produkt, inną strukturę.

Ryzyko związane ze zgodnością
z przepisami prawnymi

elastyczna definicja ryzyka związanego ze zgodnością
z przepisami prawnymi

ryzyko związane z przepisami prawnymi w powiązaniu
ze Strukturą Spółki

ocena ryzyka związanego z przepisami prawnymi

Zgodność z przepisami prawnymi opisuje cel, jaki organizacja chciałaby osiągnąć , aby zapewnić, że jest ona świadoma odpowiednich przepisów i regulacji i podejmuje działania mające na celu ich przestrzeganie:

 • Ryzyko, że zmiana w prawie lub regulacjach i stotnie wpłynie na bezpieczeństwo, spółkę, sektor lub rynek. Zmiana prawa lub regulacji dokonana przez organ rządowy lub regulacyjny może zwiększyć koszty działalności biznesowej, zmniejszyć atrakcyjność inwestycji i/lub zmienić konkurencyjność środowiska
 • Pozwala na zajęcie się różnego rodzaju ryzykiem zidentyfikowanym podczas badania struktury spółki jako linii biznesowej, działu, jednostki operacyjnej, produktu, innej struktury
 • Pozwala na przedstawienie oceny ryzyka procentowo, liczbowo lub słownie jako konsekwencję braku dostosowania do regulacji

Ryzyko związane
z ciągłością biznesu

Ryzyko związane z ciągłością biznesu
w powiązaniu ze Strukturą Spółki

Ocena ryzyka związanego z ciągłością biznesu
w podziale na Strukturę Spółki

Planowanie ciągłości biznesu
w podziale na Strukturę Spółki

Raportowanie ciągłości biznesu
w podziale na Strukturę Spółki

Zarządzanie ryzykiem związanym z ciągłością biznesu jest procesem identyfikującym potencjalny wpływ zagrażający organizacji w przyszłości i stanowiący ramę dla prężności i możliwości skutecznej reakcji zabezpieczającej interesy kluczowych interesariuszy, reputację, markę oraz działania związane z tworzeniem wartości pozwala na przedstawienie ryzyka w podziale na Strukturę Spółki:

 • Zniszczenie mienia przez pożar, powódź lub trzęsienie ziemi
 • Wstrzymanie pracy większości pracowników w związku z chorobą, strajkiem, przestojem w transporcie
 • Narażenie pracowników i mienia na ryzyko w związku z działalnością terrorystyczną i zagrożeniami
 • Niemożność organizacji do przetwarzania pracy w wyniku utraty systemów, sieci lub bankructwo głównych dostawców
 • Pozwala na ocenę ryzyka w podziale na Strukturę Spółki, to jest linię biznesową, dział, jednostkę operacyjną, produkt lub inną strukturę
 • Pozwala na zaplanowanie ryzyka w podziale na Strukturę Spółki, to jest linię biznesową, dział, jednostkę operacyjną, produkt lub inną strukturę
 • Pozwala na przedstawienie ryzyka w podziale na Strukturę Spółki, to jest linię biznesową, dział, jednostkę operacyjną, produkt lub inną strukturę

BT&A Audyt Wewnętrzny Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, Concept Tower 00-844 Warszawa, PL
Telefon: +48 22 379 70 32, +48 601 951 001, email: michal.kozlowski@btagroup.pl